Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud

Et af sælger afgivet tilbud er bindende i 4 uger fra tilbuddets datering. Mellemsalg forbeholdt. Tilbudspriserne er excl. moms. Honorar for tegninger, projektering m.v. krediteres ved gennemførelsen af det tegnede projekt, såfremt honoraret er mindre end 8% af tilbudsprisen. Såfremt der inden projektets gennemførelse i forhold til tilbudsdatoen er sket ændringer af moms, told eller eksportafgifter, eller der som følge af regeringsforanstaltninger eller lovgivning her eller i udlandet kommer uforudsete tillæg og omkostninger, har sælgeren ret til at indregne disse i tilbudspriserne. Når tilbuddet er accepteret af køberen fremsendes ordrebekræftelse, og det er herfra ikke muligt at forestage ændringer.

Betaling

Alle leverancer betales netto kontant ved leveringen. Ved større leverencer betales 50 % ved ordreigangsættelse og 50 % ved levering. Udebliver betalingen er sælger berettiget til at beregne sig en rente af det forfaldne beløb, svarende til mindst Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 8% foruden morarenter, i øvrigt henvises til den på fakturaen anførte rentesats. Renteberegningen opgøres månedsvis indtil forsinkelsen med betalingen ophører. Sælgeren kan forlange, at køberen stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen. Delleveringer faktureres og betales i takt med leveringen.

Leveringstid og force majeure

Med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen, finder levering sted hurtigst muligt. Er leveringstiden anført, gælder den med forbehold af force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer og forsinkelse i fabrikationen som følge af værkstedsuheld og forsinkelser fra sælgerens underleverandører. Foreligger forsinkelse kan såvel køber som sælger ved anbefalet meddelelse til den anden part frigøre sig for købet/salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder. Leveringsforsinkelse berettiger ikke køber til erstatning, eller driftstab som følge heraf.

Forsendelse og risiko

Alle forsendelser sker for købers regning og risiko ab fabrik. Hvis varen forsendes med sælgers bil, overgår risikoen for forsendelsen til køber, når varen er aflæsset ved den af køber anviste adresse. Såfremt en afsendelse udskydes på grund af købers forhold, overgår risikoen til køber fra den dag, det solgte skulle være afsendt. Dette gælder også, selvom sælgeren står for monteringen. Skade under transport skal omgående anmeldes til befragter. Såfremt sælger skønner, at der bliver behov for special emballering, udfører han denne for købers regning.

Reklamationer

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Reklamationer må ske skriftlig til sælger inden 8 dage fra levering. Undlader køber at reklamere inden for denne frist, kan han ikke senere påberåbe sig evt. mangler. Sælger forpligter sig til snarest muligt at rette eventuelle fejl og mangler. Reklamation berretiger ikke køber til erstatning eller driftstab som følge heraf.

Der kan på markiser samt på mobile overdækninger forekommer grubetæring på støbte aluminiumsdele. Dette kan give skade på aluminiumoverfladen, men er ikke noget der er ødelæggende for produktet. Dette er ikke reklamationsberettiget.

Produktion

Alt tegningsmateriale, forslag og tilbud er sælgers ejendom og må ikke anvendes, kopieres, offentliggøres eller stilles til rådighed for konkurrerende firmaer uden sælgers tilladelse.

Levering og montering

Er der i tilbuddet opgivet en pris på levering og montering, må køber drage omsorg for, at lokale/facade, hvor monteringen skal foretages, er parat, således at montørerne ikke sinkes af f.eks. andre håndværkere, oplagrede materialer eller montørerne i øvrigt uvedkommende varer, samt uforudsete montageforhold (f.eks. tildækkede fastgørelsessteder, der først bliver synlige ved montage), eller evt. ændringer på standardkonstruktion samt ved evt. ekstra-arbejder, der ikke er anført i denne ordrebekræftelse/specifikation. Dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for sælgers montagepersonale på grund af sådanne gener skal betales af køber, i henhold til særskilt regning.

Sælger påtager sig intet ansvar for bygningsbeskadigelser eller følger heraf.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil hele købesummen er betalt.

Mangler

Såfremt der inden et år efter levering viser sig dokumenterede mangler ved de leverede varer og det godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med varens konstruktion eller fremstilling, forpligter sælger sig til hurtigst muligt vederlagsfrit efter sælgers valg at ombytte varerne eller udbedre de mangelfulde varer. Ombytning eller udbedring finder sted enten på fabrik eller på leveringsadressen. Sælger har intet ansvar for driftstab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering. Skader foresaget af vind eller anden udefrakommende påvirkning er uanset omstændighederne ikke dækket af produktgarantien. Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidig.

Produktansvar

Såfremt intet andet følger af ufravigelige lovregler gælder det, at sælger kun er ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller af andre, som han har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, for så vidt skaden indtræffer, medens leverancen er i købers besiddelse. Sælger er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller monteres af ham eller på produkter, hvori sådanne indgår. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter det foranstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i.h.t. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget ved en leverance.

Specielle vilkår

Køber sørger selv for nødvendige ansøgninger til myndighederne om godkendelse. Hvis dette ifølge aftalen skulle påhvile sælger, sker det for købers regning.

 

Tilrettet 18. maj 2016